מידע כללי

בכדי להזמין מסופון EMV עליך לפתוח מסוף סליקה לפני.

שירות לקוחות:​

  פרטי המזמין/ה:  מוצרים:

  שימו לב!

  • מכשירים ניידים עובדים על חיבור WiFi - נא לוודא שיש לבית העסק WiFi טוב ומומלץ לעשות IP קבוע (דרך ספק האינטרנט של בית העסק).

  • ניתן להוסיף למכשירים ניידים כרטיס סים לשיפור התקשורת והביצועים בעלות של 10.00 ש"ח/ לחודש.

  • מכשירים נייחים עובדים על חיבור WiFi או חוטי (חיבור לנתב האינטרנט של בית העסק) - מומלץ לחבר לנתב האינטרנט.

  • לכל הזמנה יש תוספת משלוח + התקנה של 50.00 ש"ח (התקנה מרחוק ע"י נציג טלפוני).

  • מוצרים נלווים בהרכבה עצמית.

  • זמן משלוח ממוצע: 3-7 ימי עסקים (זמני משלוח עלולים להשתנות עקב חגים, מלאי או כל השפעה חיצונית אשר מחוץ לשליטתינו).

  • תקשורת + ביטוח חומרה: 27.00 ש"ח לחודש (חובה)

  • לקריאת תנאי השימוש למסופון ליחצו כאן.

  • המחירים אינם כוללים מע"מ.  מוצרים נלווים:

  שירות לקוחות:​

  בכדי להזמין מסופון EMV עליך לפתוח מסוף סליקה לפני.

  פרטי יצירת קשר

  תנאי שימוש במסופון EMV

  1. ידוע לי כי תקופת האחריות לחומרה היא ל- 12 חודשים ברכישת המכשיר.
  2. הנני מתחייב להגן על המכשיר בכל אמצעי שיידרש לשם שמירה על שלמות ותקינות המכשיר ולהפעילו על פי הוראות החברה, כפי שינתנו מעת לעת, לרבות:
   1. קיומה של נקודת חשמל/רשת/ אינטרנט אלחוטי/ קליטה סלולרית תקינה בקרבת מיקום ההפעלה של המכשיר בהתאם לסוג המכשיר.
   2. יש להימנע מחיבור נוסף למכשירים מופעלי מנוע או גוף חימום בסביבת העבודה של המכשיר, העלולים לגרום נזק לתקינות המכשיר, ולפיכך תפוג אחריות החברה למכשיר.
   3. האחריות היא לעשיית שרותי אחזקה הדרושים לפעולה התקינה של המכשיר לרבות אספקת חלקי חילוף שיהיו דרושים לביצוע השירות.
   4. ידוע לי כי החברה לא תהיה אחראית המקרה של אובדן, ו/או היזק ו/או שימוש בלתי סביר במכשיר לרבות חדירת נוזלים, שריפה, בעיות במערכת החשמל, רמת קליטה סלולארית או אינטרנטית, חבלה או הזנחה.
   5. .תיקון מכשיר קיים יבוצע לאחר בדיקה ואבחון מרחוק, מקרים אשר אינם באחריות יתומחרו בהתאם למחירון פנימי המתעדכן מעת לעת.
   6. מכשיר שבוצעה בו הפעלה ראשונית באתר הלקוח או מכשיר שאינו באריזתו המקורית ייחשב כמכשיר משומש לכל דבר ועניין.
    החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לזכות מכשיר משומש כהגדרתו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. תנאי הסכם זה תקפים אך ורק לאחר אישורה של החברה, אשר שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תנאי הסכם זה ובכך להביא לביטולו. כמו כן, תהיה החברה רשאית להביא ההתקשרות לסיומה בהודעה בכתב שתינתן לפחות 14 ימי עסקים מראש מכל סיבה שהיא ובלי לנמק.
  4. ברור וידוע לי כי באחריותי להודיע לחברה 14 יום לפני הפסקת ההתקשרות עימה ובאחריותי החזרת המכשיר לחברה במצב תקין ועל כל חלקיו. במקרה של העברת בעלות, באחריותי ליידע את החברה בכתב 14 יום לפני העברת הבעלות למקבל ההעברה, וכל ההוצאות למכשיר באחריותי עד להסדר מול מקבל ההעברה לשביעות רצון החברה.
  5. המחירים הנקובים יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע ביום החתימה על הסכם זה. לכל המחירים יתווסף מע”מ כחוק.
   החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים מעת לעת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב.
  6. החברה תגבה את התשלומים המגיעים לה, לרבות דמי ביטול ודמי נזק, על פי הסכם זה ללא הודעה מוקדמת ללקוח בכל אמצעי תשלום שסוכם. החברה רשאית לקזז התשלומים המגיעים לה ו/או הוצאות מכל סכום מכל מקור שהוא.
  7. ברור כי החברה רשאית לנתק את המכשיר מפעולה, לרבות יכולת סליקת אשראי, בגין אי פירעון של חוב כלשהוא, והנני מוותר על כל טענה כלשהיא בשל כך כלפי החברה.
  8. כל הודעה שתישלח לכתובת משלוח דואר לעיל בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו התקבלה תוך 72 שעות מרגע מסירתה בבית הדואר / בכתובת הדואר האלקטרוני.
  9. הנני מסכים מראש שכתב התחייבות זה ישמר בכל סוג של מדיה שהחברה תחפוץ ואף ייצג על ידה בכל הליך שיידרש.
  10. הדין הישראלי בלבד יחול על הסכם זה והסמכות השיפוטית המקומית נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד.