מדיניות פרטיות

 1. כללי
  1. חברת מה קבענו בע”מ ו/או חברות קשורות (להלן: “החברה” ו/או “קבענו“), מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. לכן, קבענו עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמשים ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות המשתמשים. “מדיניות פרטיות” שלהלן מסדירה את האופן שבו קבענו אוספת, שומרת ועושה שימוש במידע אישי אשר מתקבל ו/או נאסף ממשתמשים ומלקוחותיהם.

  2. האמור במדיניות הפרטיות של קבענו מנוסח מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך פונה לכל מגדר באופן שווה.
  3. הכותרות ככל שישנן הינן לצורך הנוחות בלבד.
  4. מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק בלבד מתנאי השימוש כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

  5. קבענו שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות הפרטיות שתפורסם באתר קבענו, לפי שינויי הרגולציה ו/או בכל עת, לפי שיקול דעתה ו/או הנסיבות הרלוונטיות.

  6. מדיניות הפרטיות שלהלן מציגה מידע לגבי הנתונים על השימוש שקבענו עושה או שייתכן ותעשה לגבי מידע שתאסוף או שתמסור לה, אודות משתמשים ולקוחותיהם, באמצעות האתר, האפליקציה של קבענו או בכל אופן אחר.

  7. מדיניות זו חלה על מידע שנאסף שמתייחס אליך או לאחרים כאמור לעיל, במסגרת מידע שבאפשרותנו לזהות באופן סביר. ננסה לשפוך אור על איזה מידע אנו אוספים ו/או עשויים לאסוף אודותייך, עד כמה המידע שנאסוף עליך יזהה אותך אישית (ולא למשל רק כחלק מסטטיסטיקה), כיצד נשמור על המידע שייאסף עליך, איזה שימוש נעשה ו/או ייתכן ונעשה ולאלו צדדים שלישיים אנו רשאים למסור את המידע עליך, ובאיזה נסיבות, וכן עניינים נוספים הקשורים למדיניות הפרטיות שלנו.

   1. שימוש בפלטפורמה, בשירותים, טכנולוגיה או פונקציונאליות אחרת המוצעים על ידי החברה באמצעות הפלטפורמה של החברה או בכל דרך אחרת, בין היתר, במכירת שירותים ו/או מוצרים נלווים (להלן: “השירותים“) מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי קבענו המפורטים בה, וכי אתה מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 2. איסוף מידע
  1. ככלל, סוגי המידע שייתכן וקבענו תאסוף והעיבוד שתבצע בו יכולים להשתנות ולעיתים תלויים בסוג ההתקשרות ו/או ההתקשרויות שלנו עמך, בין היתר, קבענו תמיד תכבד את פרטיותך, ואם וכאשר אנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות הדבר נעשה ככול שהמידע דרוש לנו למטרות המותרות בדין בלבד והמפורטות להלן, ובין היתר, בכדי לספק את השירותים ו/או בכדי להגן על זכויות שלנו ו/או של אחרים, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“) ולשאר ההוראות החוקיות ו/או התקנות ו/או הוראות הרגולטור החלות על קבענו.

  2. אם אינך מעוניין למסור מידע אישי או שאתה לא מסכים לתנאים במדיניות הפרטיות, בדרך כלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים או שטיב השימוש בשירותים יפגע. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).

  3. לידיעתך, המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ונמסרו ו/או ימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ו/או במסגרת תנאי השימוש שלנו. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי שמירת פרטיותך.

  4. בכל התקשרות עמנו, הנך מתחייב למסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש, בין היתר, בטופס הרישום לפלטפורמה. הנך מתחייב לעדכן אותנו בכל מקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את חידוש מסירת המידע ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  5. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמאות שלך בפלטפורמות החברה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה, בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות או פרטיות אחרת.

  6. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך, מומלץ לא למסור את הסיסמה האישית או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות ו/או ההזדהות שלך לאתר או לאפליקציה, לכל לצד שלישי אחר כלשהו. ככול ותבחר לשתף מידע זה עם צד ג’, תישא באחריות המלאה לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.

  7. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירותים ולקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס’ תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP, מיקום, פרטי חיוב (כרטיס אשראי), פרטים על חשבונות ברשתות החברתיות, תחום עיסוק, דיווחי שעות עבודה, פרטי טיפולים אשר ניתנו ללקוחות, עלות הטיפולים. וכן מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם ספקים אחרים, כולל כל מאגר נוסף וכל מאגר אחר שיוקם על פי די (לעיל ולהלן: “המידע האישי“).

  8. לעיתים, טרם מתן היתר לעשות שימוש בשירותים, אנו עשויים לדרוש ממך לספק פרטים נוספים בהם נוכל להשתמש כדי לאמת את זהותך או כתובתך, או לשם ניהול סיכונים, כגון תאריך לידה, מספר תעודת זהות, לאום, עותק של צ’ק המונפק ע”י הבנק בו מתנהל חשבונך, וכל פרט מזהה אחר. אנו עשויים גם להשיג פרטים אודותיך מצד שלישי, כגון שירותי נתוני אשראי ושירותי אימות זהות.

  9. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים לגבי העסקאות שלך ופעילויותיך האחרות באתר שלנו או בשימוש בשירותי החברה ובכלל זאת בקשר לאספקת השירותים שלנו ומידע שיתקבל ממך בכל התקשורת עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ’אט, מייל ואמצעים שונים ולרבות מידע על פעילותך בפלטפורמות, מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עמנו, מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו

  10. אנו שומרים לעצמנו הזכות להציע הצעות מותאמות אישית למידע שנאסף אצלנו ו/או להציע הצעות שיווקיות על בסיס ההתנהגות צרכנית של המשתמש ולקוחותיו.

  11. אתה מספק לנו מידע על לקוח שלך ו/או אדם אחר, עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר למסירת מידע אישי וביצוע פעולות, כגון, קבלת פרסומות, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך. ככול ולא נתקבלה הסכמתו של אדם זה אין למסור את פרטיו, ואתה תישא בכל האחריות בגין מסירת פרטים אלו בניגוד לרצונו.

  12. זכותך לעיין במידע לגבייך בו אתה רשאי לעיין (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) וככל שאנו מחזיקים במידע כזה. בכדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב לקבענו, באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו.

  13. בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחר בו, לא נמכור אותו ולא נעביר אותו לאחרים לצורך כל שימוש שהוא, למעט לשימוש לפי האמור במסמך זה.


 3. שימוש ומסירת המידע
  1. המידע שאנו אוספים ו/או נאסוף בעתיד מיועד בעיקר לשם אספקת השירותים אך עשוי לשמש גם למטרות נוספות, ומסירתו לא תהווה הפרה של מדיניות הפרטיות, ככול שחשיפת המידע נדרש בהתאם לשימושים הבאים:

   1. כאשר קיבלנו את הסכמתך המפורשת לחשוף מידע אישי;

   2. מסירת מידע מכח הוראות חוק ו/או טריבונל שיפוטי ו/או לאור צו חוקי בהתאם למדיניות הציות לדרישות חוקיות שלנו, כגון היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, ו/או במסגרת הליכים משפטיים, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן;

   3. לעשות במידע שימוש ו/או לחשוף המידע לשם הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים;

   4. שימוש ו/או חשיפת המידע לאור קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה וכן לצורך שמירת רשומות ומסמכים;

   5. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך קבלת החלטות על השירותים שיוצעו לך;

   6. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך שיפור השירותים שלנו ו/או שיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים ו/או לצורך ניתוח חוויית המשתמש;

   7. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר בכלי ניתוח מידע מתקדמים;

   8. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך ביצוע מחקרים עבור צדדים שלישיים. החברה יכולה לעבד, בעצמה או באמצעות קבלני משנה שלה, את המידע שנאסף במערכותיה לרבות מידע הכלול במאגר המרכזי ולשלבו עם מידע ממקורות אחרים, בין היתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקרה כזה, החברה תעביר לצדדים שלישיים, לשימושם, מידע מעיבודים אלה, כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי (מצרפי), כדי למנוע אפשרות של זיהוי אדם מסוים באופן סביר;

   9. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך תמחור השירותים;

   10. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך פרסום ושיווק שלנו ושל חברות אחרות בקבוצה ו/או שותפים אחרים שלנו, וכן לצורך חשיפתך למידע על שירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 (“חוק התקשורת“);

   11. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך טיוב המידע שנמצא אצלנו בקשר אליך או לקשורים אליך על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שאנו רשאים להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא אצלנו;

   12. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע וייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק בהתאם לחוק ולשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או על פי מדיניות זו ולאספקת השירותים שלנו. הספקים שלנו עשויים לכלול חברות אחרות, אך גם צדדים שלישיים, כולל בחו”ל;

   13. לשם מימוש המטרות המותרות לנו בהתאם לכל דין, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון: אנשי תוכנה, בנקים, חברות ביטוח, חב’ אשראי, חב’ דירוג אשראי, מוסדות פיננסיים, עורכי דין, מומחים, רואי חשבון, מבקרים וכו’;

   14. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע בפני שותפים עסקיים אחרים שלנו, למשל בפני ספקים של שירותים ומוצרים נלווים שלנו לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר;

   15. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך מניעת הונאות ו/או התנהגויות חריגות, כולל שיתוף מידע אישי;

   16. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים);

   17. אנו עשויים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע במסגרת מו”מ ו/או מכירת כל עסקינו, ו/או במסגרת ארגון משפטי ו/או חשבונאי מחדש, מיזוג, מיזם ו/או מיזמים משותפים ו/או כל עסקה ו/או עסקאות אחרות בכל הקשור לעסקינו. בכל מקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

  2. מתן השירותים מחייב איסוף ו/או עיבוד ו/או אחסון מידע על לקוחותיך, ובכלל זה שם מלא, כתובת דוא”ל, תאריך לידה, טלפון, מין, פרטי חשבונות גוגל ופייסבוק, כיצד הגיעו אליך (כלומר, האם הופנו ועל ידי מי), פרטי כרטיס הצבע ו/או כרטיס אחר המנוהל על שמם על ידך, פרטי טיפולים ו/או רכישות אשר בוצעו על ידם ופרטים אודות התשלום (“מידע הלקוחות“).

  3. קבענו מבצעת איסוף של מידע הלקוחות על מנת לספק לך את השירותים; להקנות לך חוויית שימוש בטוחה, חלקה, יעילה ומותאמת אישית; לספק תמיכה בשירותי החברה; לעבד עסקאות ולשלוח הודעות אודות העסקאות שלך; ליישב מחלוקות, לגבות עמלות ולפתור בעיות; למנוע פעילויות שעלולות להיות אסורות או בלתי-חוקיות, וכן לאכוף את הסכם המשתמש שלנו; להתאים אישית, למדוד ולשפר את השירותים שלנו ואת התוכן והעיצוב של האתר שלנו; להגיש שיווק ממוקד ועדכון לגבי שירותים והצעות מיוחדות בהתבסס על העדפות הצריכה שלך; להתקשר איתך בהודעות הקשורות לשירותים; לעמוד בחוק ו/או תקנות ו/או הוראות רגולטוריות אחרות החלות עלינו; וכן לצרכים דומים נוספים.

  4. ידוע לך כי החברה הינה בגדר “מחזיק” מאגר מידע בלבד בכל הקשור למידע הלקוחות, וכי כבעל מאגר המידע של מידע הלקוחות הינו אתה וחלות עליך חובות מסוימות הקבועות בחוקי הגנת הפרטיות, לרבות לעניין רישום וניהול מאגר, שמירת ואבטחת המידע, דיוור, קבלת הסכמת לקוחותיך למסירת מידע וכו’. החובות האמורות לעיל הינן באחריותך הבלעדית וכי השירותים ניתנים לך בין היתר תחת ההנחה כי הינך עומד בכל הוראות החוק הרלוונטיות.

  5. השימוש במידע הלקוחות יתבצע על ידי קבענו אך ורק לצורך מתן השירות לך, לא יועבר ללקוחות אחרים של קבענו, ולא ייעשה בו שימוש לצורך מתן השירותים ללקוחות אחרים. כאשר אתה מוסר לנו מידע ו/או נתונים על אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ו/או לשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות הם בין היתר דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר-SMS) פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.

  6. בכל עת עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו להימחק מרשימת הדיוור שלנו לדיוור ישיר, בכל אמצעי הדיוור, ו/או שנחדל לשלוח אליך דבר פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. בכדי להודיע לנו על רצונך להימחק, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו או בדואר אלקטרוני בכתובת הקבועה בתנאי השימוש שלנו ואם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

  7. ככול שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך, חשבוניות וכו’), גם ללא הסכמה.

  8. דיווחים, מידע ועדכונים ביחס לשירותים ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. עדכון הפרטים שלך לגבי שירות ו/או מוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים בשירות ו/או במוצרים נוספים ובאפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באמצעות פלטפורמות החברה.


 4. Cookies וצד ג’
  1. הפלטפורמה שלנו עשויה ו/או עושה שימוש ב”עוגיות” (“Cookies” ו/או “קוקיז“), משואות רשת (“Web Beacons”), פיקסלים, ומערכות נוספות ו/או אחרות שאוספת מידע ומנטרות את המידע והשימוש באתרים.

  2. “עוגיות” או “קוקיז” הן מחרוזות של אותיות ומספרים, הנשמרות על זיכרון המחשב (או המכשיר הנייד), ומאפשרות את שמירת המידע עליך. חלק מה- Cookie יפוגו, בסיום הגלישה עם סגירת תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.

  3. הקוקיז מכילות מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, דפים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

  4. הקוקיז משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

  5. אנו מקודדים את קובצי ה-Cookie‏ שלנו כך שרק אנחנו יכולים לפענח את הפרטים השמורים בהם. אתה רשאי לסרב להצבת קובצי ה-Cookie‏ שלנו אם הדפדפן שלך מאפשר זאת, אולם פעולה זו עלולה לשבש את השימוש בשירותים.

  6. חלק מה-Cookie הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.

  7. חלק מהקוקיז והמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על ידי ובשליטת צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו עושים ב -Cookies במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם, ולנו אין שום שליטה עליה.

  8. הקוקיז וטכנולוגיות נוספות למשל לצורך זיהוי מכשיר הטלפון הנייד, מאפשרות לנו ו/או יכולות לאפשר לנו בין היתר לבחון את הפעולות שביצעת באתר ו/או ובאפליקציות שאנו מפעילים ו/או שנפעיל בעתיד.

  9. הקוקיז יכולות גם לסייע לנו לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתר, ו/או האפליקציות ו/או מכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתר ובאפליקציות באופן מותאם אישית עבורך.

  10. אנו יכולים לעשות שימוש בקוקיז על מנת לקבל החלטות עסקיות לגבי השירותים, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכו’.

  11. באמצעות הקוקיז בין היתר, אנו יכולים לקבל מידע בדבר פעולות שביצעת בפלטפורמות וכן אנו מקבלים ו/או יכולים לקבל מידע לגבי המחשב ו/או הטלפון החכם ממנו בוצעה הגלישה ובין היתר נתונים אלו: גרסת וסוג של מערכת הפעלה, סוג מסך, סוג הדפדפן, כתובת IP, הזמן ששהית באתר שלנו ו/או בדף כלשהו באתר האינטרנט שלנו, ו/או מידת הטעינה של הסוללה במכשיר ממנו גלשת ו/או מיקומך ו/או עניינים נוספים.

  12. אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookie, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שחסימת השימוש בקוקיז, יפגע באפשרות שונות העומדות לך כמשתמש בחלק מהאתרים והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת ה-Cookie תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים.

  13. ביכולתך לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יחסמו ואלו יפעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו Cookies אתה מבקש לחסום ומסרב לקבל.

  14. לעניין צדדים שלישיים- תשומת ליבך, שאתר האינטרנט והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות של אחרים ושהשירות שניתן במסגרתם לא ניתן על ידינו. אינו לא אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אחרים אף אם האתרים ו/או האפליקציות שלנו מפנים אליהם. לתשומת ליבך שאתה לא מחויב לעשות שימוש באתרים אלו ו/או באתר שלנו, בכל מקרה, השימוש באתר שלנו ו/או באתרים הקשורים אליו הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ושלהם.

  15. אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך בכל עת, בין היתר, במענה לפניותיך, ו/או למטרת מתן שירות, ו/או למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות המותרות בדין (זכויות היוצרים במסמך זה שייכת לחברה לשירותים ואחזקות).

  16. אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך לקבלת מידע במסגרת סקרים שייתכן ונערוך. ההשתתפות בסקרים היא על בסיס התנדבות וכל מידע שיימסר לנו באמצעות סקר ישמש אותנו לצורך שיפור השירות ו/או שינוי של שירות ו/או אופיו של שירות ו/או לצורך מעקב אחר שביעות רצונך מאתר האינטרנט שלנו ו/או מהאפליקציות שלנו ו/או כל שימוש אחר המותר לנו על פי דין.


 5. אבטחת מידע
  1. קבענו שומרת ומעבדת את המידע האישי במרכזי לקוחות ותפעול שונים ברחבי העולם כאשר מחשבי החברה מתארחים בחוות השרתים של חברת Google. קבענו נוקטת באמצעי אבטחת מידע והצפנה המתאימים לדעתה למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, קבענו משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט בישראל, ובכלל זה משתמשת באמצעי הגנה על מחשבים, כגון חומות אש, הצפנה והגנות אחרות ומתירה גישה לפרטים אישיים אך ורק לאותם עובדים הזקוקים להם לצורך ביצוע תפקידם במסגרת העבודה. קבענו מובילה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ולגבי כל מידע שברשותה וסודיותו, ומבלי לגרוע מכך, קבענו פועלת כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה ו/או נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.

  2. קבענו עושה שימוש בין היתר בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים יחד לצורך הגנה על כל מידע המאוחסן באתר ובאפליקציות תוך בחינה באופן תקופתי את מידת עמידותה של המערכת.

  3. לא ניתן למנוע לחלוטין את כלל הסיכונים ועל אף מאמצי קבענו עלול להיות קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד ממשיכה קבענו ונוקטת באמצעי אבטחה סבירים, קבענו לא תהיה אחראית לאף נזק שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור.

  4. קיימת אפשרות שנציע לך לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים ומגוונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אבל חשוב לשים לב שאבטחה יעילה תלויה גם בך המשתמש. למשל, אם לא תעדכן כתובת מגורים חדשה שלך, יש להניח שדיוורים חשובים ורגישים יהיו עשויים להגיע לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, יש להניח שהדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תחשוף ו/או תשתף אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו אתה משתמש נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים והדבר לא יהיה באחריותנו.

 6. אזהרה כללית
  1. לעיתים, בנושאים מסוימים תוכל לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, תוכנות העברת מסרים וכו’). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידינו והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה עצמה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, ולנו לא תהיה כל אחריות בנושא.

  2. בהתאם לדין, לעיתים נעביר לצדדים שלישיים מידע מקובץ לצרכים שונים, כגון מחקר או מטרות אחרות של אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שמידע זה יועבר באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

  3. לעניין הונאה מקוונת – “פישינג”, ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לפלטפורמות על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מאיתנו, או אף ינסו להתחזות לפטפורמות החברה ו/או למייל של החברה תוך העתקה של סימני מסחר והעיצוב של קבענו, וכל זאת בטוענות שונות. לכן, לעולם אל תיתן את שם המשתמש או את סיסמת הגישה שלך לאף אחד. אנו לעולם לא נבקש ממך את פרטי ההזדהות שלך.

  4. שים לב והיה עירני בעיקר אל מול פניות שלא מוענו אליך אישית, או פניות שיש בהן תקלה אחרת ולמשל שגיאות כתיב ו/או דקדוק, או פניות שאינן צפויות. אם יש בהודעה החשודה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור שבהודעה. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת של אתר אחר, לעיתים כתובת אתר דומה לכתובת האתר המקורית (בצורה זדונית בכדי להטעות). בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי שלנו באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ואל תכנס מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני בהודעה חשודה, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך מאיתנו. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך מאיתנו.

  5. אנו ממליצים שתנקוט באמצעי אבטחה נוספים. השתמש למשל באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שלך, הקפד להתקין על המחשב שלך תוכנות אנטי-וירוס, התקן על המחשב שלך את כל העדכונים הזמינים (מומלץ בדרך כלל להפעיל עדכון אוטומטי לצורך כך), הימנע מביצוע הורדות מאתרים חשודים ו/או לא רשמיים, הימנע מלשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות (מידע רגיש זה עלול לשמש נוכלים שעשויים להתחזות אליך), הפעל הצפנה ואבטחה בשימוש ברשת אלחוטית, והימנע משימוש הכולל מידע שלך במחשבים פומביים (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WiFi ציבוריות – אלא אם אתה בטוח שהתקשורת שלך מוצפנת ומאובטחת כראוי. הפעל קוד כניסה לטלפון הנייד.