...kavanu

תקנון ותנאי שימוש באתר ובתוכנה

 1. כללי
  1. פעולה באתר זה הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים המוצעים באתר ככל שמוצעים וכן שימוש בתוכנה המוענקת
   למשתמשים השונים בהתאם לטפסי ההזמנה פרטניים שיחתמו עם מי מהמשתמשים (להלן: "פעולה").
  2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר ו/או בתוכנה, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר ו/או בתוכנה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בתוכנה.
  4. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר ו/או בתוכנה מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ו/או לשימוש בתוכנה ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר והתוכנה ו/או מפעיליהם ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר והתוכנה ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  5. בעלי האתר והתוכנה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  6. המשתמשים באתר ובתוכנה מסכימים כי רשומות המחשב של בעלי האתר והתוכנה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או התוכנה יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  7. בעלי האתר והתוכנה עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר ובתוכנה יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בהם, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר בעלי האתר ו/או התוכנה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  8. בעלי האתר והתוכנה רשאים לעדכן את מחירי השירותים ו/או המוצרים באתר ו/או את התוכנה עצמה ו/או נגזרות של התוכנה ו/או את הגרסאות של התכנה, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לשירותים ו/או המוצרים שבוצעו ו/או הוסכמו בטפסי ההזמנה השונים הם המחירים שהתפרסמו בעת שהושלם תהליך ההזמנה ו/או אישור טפסי ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).
  9. בעלי האתר והתוכנה רשאים להציע למשתמשים הרוכשים רישיון שימוש בתוכנה כמפורט בתקנון זה, מבצעים, הטבות והנחות, פרטניים לכל משתמש ו/או כלליים. בעלי האתר והתוכנה רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, בכתב.
  10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר, בתוכנה ובשירותים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר ובתוכנה בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 2. התוכנה
  1. תוכנת כשירות (SaaS) לניהול עסקים קטנים.
  2. התוכנה, תוצריה והמידע המופק ו/או הנשמר במסגרת השימוש בה, מאוחסנים אצל ספק חיצוני המעניק לחברה שירותי ענן מחשוב
 3. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  1. המשתמש מאשר כי התוכנה כהגדרתה להלן, המסמכים הנלווים להם ו/או כל חומר אשר יועבר למשתמש על ידי החברה בעניין וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות להם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים לחברה והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שלא פורט מפורשות בהסכם זה. המשתמש לא יהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמו או על-ידי מי מטעמו בכל אופן שהוא.
  2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהפרה של האמור בסעיף 3 זה יגרמו לחברה נזק בלתי ניתן לשיעור או לפיצוי ועל כן תהא החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי דין, להוציא כנגד המשתמש צווי מניעה ו/או צווים לביצוע בעין.
  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או דרישה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לעניין זכות ו/או כל אינטרס אחר אשר יש לחברה ביחס לתוכנה ו/או למסמכים הנלווים להם ו/או ביחס לכל הזכויות הקניין הרוחני הנלוות ו/או הקשורות להם. המשתמש מתחייב בנוסף, שלא לרשום, להגיש לרישום ו/או לנסות לקבל כל הגנה משפטית ביחס לתוכנה ו/או למסמכים הנלווים ו/או ביחס לכל הזכויות הקניין הרוחני הנלוות ו/או הקשורות להם, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.
  4. על האמור בתקנון זה, ההתחייבויות המפורטות תחת סעיף 3 ימשיכו לחול גם לאחר סיומו מכל סיבה שהיא.

 4. רישיון שימוש בתוכנה
  1. בכפוף לקיום כל הוראות והתחייבויות המשתמש על פי תקנון זה ועפ"י טופס ההזמנה, מוענקת למשתמש, במהלך תקופת ההסכם (כהגדרתה להלן), רישיון שימוש ייחודי, מוגבל ושאינו בלעדי בתוכנה (רישיון השימוש בתוכנה יקרא להלן: "רישיון השימוש").
  2. מובהר כי המשתמש לא יוכל להעביר ו/או להשכיר את רישיון השימוש ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם לכל צד שלישי ללא אישורה בכתב של החברה.
 5. היקף השימוש
  1. המשתמש מתחייב, כי יעשה שימוש בתוכנה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה והוראות טופס ההזמנה.
  2. עם התקנת התוכנה, יוקצה למשתמש שם משתמש וסיסמא לצורך הרשאת גישה לשימוש בתכנה (להלן: "פרטי המשתמש"). המשתמש מתחייב לשמור את פרטי המשתמש בסודיות ולא להעבירם לכל צד שלישי ולהודיע לחברה באופן מידי על כל מקרה של אבדן ו/או של חשש לגישה בלתי מורשית באמצעות פרטי המשתמש לתכנה. יובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל אבדן ו/או גישה בלתי מורשית כאמור.
  3. המשתמש מתחייב שהנתונים המופקים במסגרת התוכנה ישמשו אך ורק את המשתמש ואת עסקיו למטרת קבלת החלטות ו/או ביצוע פעולות על ידו. המשתמש מתחייב שלא להעביר, בכל אופן ו/או צורה שהיא, כל מידע המופק מהתוכנה, לכל גורם שלישי, זאת למעט כפי המחויב על פי דין. יובהר כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
  4. החברה תהיה רשאית, בכפוף למתן הודעה סבירה מראש למשתמש, לבצע בדיקות של מערכות המשתמש לצורך בחינה, כי השימוש, אשר נעשה על ידי המשתמש בתוכנה נעשה בהתאם להוראות התקנון ו/או טופס ההזמנה וכן לצורך בחינת קיום התחייבויותיו של המשתמש ע"פ התקנון ו/או טופס ההזמנה. המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה בביצוע ביקורות כאמור ומתחייב לספק לחברה גישה סבירה למערכותיו ו/או למסמכים רלוונטיים, אשר יידרשו ע"י החברה לעניין זה. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה שלא להפריע לעסקו של המשתמש במהלך ביצוע ביקורות כאמור.

 6. התקנה 
  1. עם החתימה על טופס ההזמנה יתואם עם המשתמש מועד התקנה של התכנה ו/או הגדרת שם המשתמש והסיסמא לגישה לתוכנה. הגדרה ו/או התקנה כאמור תתבצע באמצעות מי מטעם החברה בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק בגין התקנה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי שאינה בהתאם לאמור בסעיף זה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינויים במערכת ו/או ינסה לתקנה בכל צורה ו/או אופן שלא בהתאם להוראותיה ואישורה המפורש של החברה ומאשר בזאת כי ידוע לו כי הוא נדרש לדווח וליידע את החברה בדבר כל תקלה ו/או בעיה כאמור באופן מיידי.
  3. באחריות המשמש להתקין ע"ג המחשב בו תותקן התוכנה מכשיר אל פסק, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה לכל אבדן של נתונים ו/או נזק אשר עלולים לקרות בשל אי התקנת מכשיר אל פסק כאמור לעיל.

 7. פרטיות ושימוש במידע
  1. שימוש בתוכנה מחייב הזנת נתונים של המשתמש ו/או של מי מלקוחותיו.
  2. הנתונים המוזנים ו/או המופקים במסגרת העבודה עם התוכנה, נשמרים ומאוחסנים ע"י החברה אצל ספק צד שלישי, המעניק לחברה שירותי מחשוב ענן.  
  3. הנתונים המוזנים ו/או המופקים במסגרת העבודה עם התוכנה, מוזנים ע"י המשתמש ו/או ע"י מי מלקוחות המשתמש ולפיכך, החברה איננה נושאת בכל אחריות בנוגע למידע הנשמר בתוכנה ו/או  ביחס לכל תביעה, תלונה ו/או דרישה אשר תופנה אליה או כלפי המשתמש בעניין זה. 
  4. המשתמש מתחייב, כי ככל שחלה עליו חובה חוקית לרישום מאגר מידע מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ו/או ככל שחלה עליו כל חובה חוקית אחרת ביחס למידע אשר נמסר על-ידו ואשר מתקבל אצלו במסגרת השימוש בתוכנה, יפעל המשתמש לרישום מאגר מידע וכן יפעל בהתאם לכל ההוראות החלות בעל מאגר מידע ו/או מחזיק של מידע כאמור מכוח הוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות מכוחו ו/או הוראות הנחיות רשם מאגרי המידע, כפי שיחולו מעת לעת, וכן בהתאם להוראות כל דין אשר יחולו בעניין זה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי מקום בו ירשום מאגר מידע כאמור לעיל, תכלול אחת ממטרות מאגר זה את אפשרות העברת המידע אודות לקוחות המשתמש לצדדים שלישיים.
  5. הפרה של האמור בסעיף 7 מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 8. משלוח ניוזלט
  1. החברה מציעה למשתמשים לקבל ניוזלטר, אשר משמעו קבלת דיוור ישירות למשתמשים (להלן: "ניוזלטר").
  2. הרשמה לשירות הניוזלטר, תעשה על ידי המשתמש באמצעות חתימתו על טופס ההזמנה ו/או ע"י רכישת התוכנה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש מסכים לקבל את הניוזלטר בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (להלן: "חוק התקשורת") (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר או SMS).
  3. תוכן ומטרת הניוזלטר יכול שיכלול דברי פרסומת. יובהר, כי הסכמת המשתמש לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת.

 9. התמורה
  1. התמורה אשר תשולם לחברה ע"י המשתמש תהיה כפי שייקבע בטופס ההזמנה שייחתם בין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה והמשתמש רכש רישיון שימוש בתכנה באמצעות אתר האינטרנט של החברה באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, חיוב כרטיס האשראי של המשתמש יהיה בכל ה – 1 לכל חודש קלנדרי.
  2. התמורה תשולם כנגד קבלת חשבונית מס מהחברה. המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבל לדוא"ל שלו חשבונית מס אלקטרונית בגין התשלומים אותם ישלם לחברה.
  3. כל התשלומים להם יתחייב המשתמש כלפי החברה ייעשו ללא ניכויים וללא קיזוזים כלשהם ואינם כוללים כל תשלומי מיסים אשר חלים ו/או אשר יחולו בעניין זה.
    
 10. אחריות
  1. השימוש בתוכנה מתאפשר למשתמש על בסיס "כמות שהוא" (AS IS). החברה מתחייבת שבמשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים החברה תעשה את מירב המאמצים הטכנולוגיים והמסחריים כדי שהתוכנה תפעל באופן סדיר, וכי במהלך תקופת התקשרות בין הצדדים החברה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, להפעלת אמצעים סבירים על ידי החברה על מנת לספק למשתמש פתרון לתקלה ו/או לבעיה המונעת תפקוד תקין של התוכנה (להלן: "תיקון") ובלבד שהמשתמש הודיע לחברה על תקלה ו/או בעיה כאמור. 
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 9.1 המשתמש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה לא תקום לחברה אחריות כלשהי במקום בו התקלה ו/או הבעיה בתוכנה נגרמה כתוצאה: (א) משימוש של המשתמש בתוכנה שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או טופס ההזמנה; (ב) משינויים כל שהם שנעשו לתוכנה ושלא אושרו על ידי החברה; (ג) מכשל בחומרה בה עושה שימוש המשתמש לצורך הפעלת התוכנה; (ד) כשל או פגם בתוכנה; (ה) כשל, פגם או אי התאמה עם תוכנה אחרת המותקנת או פועלת על המחשב עליו הותקנה התכנה ו/או אשר ממנו ניתנה הגישה לשימוש בתוכנה; (ו) מכל סיבה אחרת שאינה בשליטתה של החברה. עוד יובהר, כי המשתמש לא יזכה באחריות כאמור מקום בו לא עמד המשתמש בחובותיו הכספיות כלפי החברה על פי הסכם זה.
  3. יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי התוכנה תפעל ללא הפרעות או ללא תקלות, כי הפונקציות הנכללות בתוכנה יפעלו ויתאמו לתוכנות, חומרות אחרות או שהתוכנה תענה לצרכיו הספציפיים של המשתמש.
  4. החברה לא תהא אחראית לכל שימוש שיעשה המשתמש בתוצאות ו/או בכל מידע אחר אשר יופק במסגרת השימוש בתוכנה, ובכלל זה על כל החלטה עסקית שיעשה המשתמש על בסיס תוצאות השימוש בתוכנה, לרבות בקשר עם הדיווחים לרשויות המיסים. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי התוכנה אמנם אושרה ע"י מס הכנסה ונרשמה באתר מס הכנסה אך היא עומדת לשימוש המשתמש "כמות שהיא" (AS IS) ומהווה אך ורק כלי עזר לפעילותו של המשתמש וכל שימוש אשר נעשה בתוכנה על ידי המשתמש הינו על אחריותו הבלעדית. המערכת איננה מערכת הנהלת חשבונות ואיננה באה להחליף מערכת הנהלת חשבונות, כפי המחויב, אם מחויב, המשתמש, על פי דין.
  5. למעט כמפורט באופן ספציפי בהסכם זה, החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווחים, אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש בתוכנה, אי שימוש בה, זמינות מוגבלת ו/או מידע חלקי או חסר. החברה לא תישא, בכל מקרה, בכל אחריות לנזק עקיף, משני, תוצאתי ו/או הפסדים אשר נובעים ו/או אשר קשורים בכל צורה ו/או אופן להתקשרות בין הצדדים ו/או לתקנון או לשימוש בתוכנה אף אם החברה ידעה בדבר האפשרות לקרות נזק כאמור. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, יובהר כי בכל מקרה סך האחריות המצטברת של החברה בגין כל הפרה של הסכם ההתקשרות בין הצדדים ו/או התקנון תהא מוגבלת לדמי השימוש החודשיים בגין השימוש בתוכנה במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הנזק הנטען על ידי המשתמש.

 11. פיצוי ושיפוי
  1. החברה מתחייבת לשפות את המשתמש בכל מקרה של תביעה אשר תוגש נגדו על ידי צד שלישי בגין טענה כי השימוש בתוכנה לפי הסכם זה מהווה הפרה של זכויות יוצרים ותישא בנזקים ו/או בעלויות הכרוכות ביישוב ו/או סילוק התביעה ו/או אלו אשר ייפסקו כנגד המשתמש במסגרת פסק דין חלוט והכל בלבד שהמשתמש (א) הודיע לחברה בהקדם האפשרי אודות תביעה כאמור והעניק לחברה את כל מידע, סיוע וסמכויות אשר יידרשו על ידי החברה מאת המשתמש לצורך ניהול הגנה מפני תביעה כאמור ובכלל זה הסמכות לנהל מו"מ ולהגיע להסדר פשרה ביחס לתביעה כאמור.
  2. החברה לא תישא בכל אחריות במסגרת הסכם זה, ובכלל זה בכל אחריות לפי סעיף 10.1 לעיל, ביחס לכל תביעה אשר עילתה (א) שינוי של התוכנה על ידי כל גורם שאינו החברה; (ב) שימוש בכל גרסה שאינה הגרסה האחרונה של התוכנה; (ג) שימוש בתוכנה בשילוב עם מידע ו/או נתונים של המשתמש ככל ששימוש כאמור הוליד את עילת התביעה; (ד) שימוש בתכנה בשילוב עם תוכנות ו/או חומרות נוספות ככל ששימוש כאמור הוליד את עילת התביעה; (ה) שימוש בתוכנות קוד-פתוח (open source) בשילוב עם התכנה; (ו) כל שימוש בתכנה בניגוד להוראות הסכם זה; (ז) הסתמכות המשתמש על תוצאות השאילתות שביצע ו/או הפיק מהתוכנה לצורך כל פעולה עסקית שביצע.
  3. ככל שיוחלט על ידי החברה כי השימוש בתוכנה עלול להקים טענה של פגיעה בקניין רוחני ו/או הפרה של זכויות יוצרים, תהא להחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות (א) להחליף את התכנה בתכנה אחרת אשר תענה על הדרישות הפונקציונאליות של המערכת; (ב) לשנות את התכנה באופן שתהא נקיה מכל הפרה כאמור; (ג) לרכוש, ללא עלות נוספת למשתמש, זכות להמשיך להשתמש בתכנה; (ד) להפסיק את רישיון השימוש ולהשיב למשתמש את התמורה אשר שולמה על ידו בגין השימוש בתכנה.
  4. התנאים המפורטים בסעיף 10 זה מהווים את גבול האחריות של החברה והסעדים היחידים להם יהיה זכאי המשתמש בכל מקרה של תביעה שעניינה הפרה ו/או פגיעה של זכויות יוצרים, קניין רוחני ו/או סוד מסחרי ובאים במקום כל סעד, אחריות או מחויבות אחר של החברה לפי הסכם זה ו/או בכלל.
  5. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) בכל מקרה בו צד ג' כלשהו, יתבע את החברה, בגין שימוש אותו עשה המשתמש במערכת ו/או בתוכנה, לרבות משלוח הודעות באמצעות המערכת לצד ג', ואשר בעטיו של השימוש ו/או המעשה האמור צד ג' בחר לתבוע את החברה.
    
 12. שירותי תמיכה, תשתיות וחומרה
  1. במהלך תקופת הרישיון, מתחייבת החברה להעמיד לטובת המשתמש את מכלול השירותים המפורטים להלן ("שירותי התמיכה"):
   1. מתן הדרכה ראשונה למשתמש החברה על השימוש והתפעול של התוכנה. 
   2. אספקת שירותי תחזוקה למשתמש, תמיכה וסיוע (helpdesk) לצורך ההפעלה והשימוש השוטף בתוכנה ולצורך אבחון, טיפול ותיקון תקלות ו/או ליקויים ו/או טעויות תפעוליות בתוכנה (להלן: "שגיאה"), אם יתגלו כאלו במהלך תקופת ההסכם.
   3. תיקון שגיאות בתוכנה, אם וככל שתהיינה, וזאת על בסיס מאמץ סביר ובהתאם להוראות הסכם זה. 
   4. העמדה של איש מטעם החברה, לרשות המשתמש אשר יהיה זמין טלפונית בין השעות 09:00 – 18:00 בימים א' – ה' ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00 – 13:00 ו/או בדוא"ל: [email protected] בכל שעות היממה (החברה תשיב לדוא"ל בדוא"ל חוזר ו/או בפנייה טלפונית, זאת בתוך 48 שעות ממועד קבלת הדוא"ל), לצורך אספקת שירותי התמיכה, באתר התקנת התוכנה או על ידי שירות מרחוק, לפי החלטת ושיקול דעת החברה.

 13. תקופת ההסכם
  1. הסכם זה ייכנס לתוקף במועד חתימתו והוא יישאר בתוקפו כפי הקבוע בטופס ההזמנה שייחתם בין החברה לבין המשתמש וכל עוד לא בוטל בהתאם להוראות הסכם זה (להלן: "תקופת ההסכם").
  2. בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, תהיה החברה רשאית, לסיים הסכם זה באופן מידי, על ידי משלוח הודעה בכתב למשתמש:
   1. אם ימונה כונס נכסים ו/או מנהל ו/או מפרק, והכל בין זמניים ובין קבועים, למשתמש ו/או לעסקיו ו/או לרכושו, כולם או חלקם, או אם יוצא כנגדו צו הקפאת הליכים ו/או אם היא יזמן אסיפת נושים לשם מציאת הסדר עמהם, או יגיע להסדר עמהם.
   2. אם יוטל עיקול על עיקר נכסיו או חלק עיקרי מנכסיו של המשתמש ועיקול זה לא יוסר תוך 15 ימים.
   3. הוגשה בקשת פירוק כנגד המשתמש או שהמשתמש קיבל החלטה על פירוקו מרצון;
   4. הפרה של הסכם זה על ידי המשתמש אשר לא תוקנה בתוך 7 ימים ממשלוח הודעה בכתב מאת החברה.
   5. הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המשתמש.
  3. מובהר, כי בכל מקרה של איחור בביצוע תשלומים בהם מחויב המשתמש על פי הסכם זה תהא החברה רשאית להשעות את גישת המשתמש למערכת באופן מידי, לאחר מתן התראה טלפונית או בכתב בת 24 שעות.
  4. המשתמש יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו בכפוף להודעה מוקדמת ובכתב של 30 ימים לכל הפחות אשר תישלח לחברה באמצעות מייל לכתובת [email protected].
 14. שונות
  1. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הבנה, התחייבות, הסכם ו/או זיכרון דברים קודם שנעשה בין הצדדים לו, אם נעשה, בין בעל פה ובין בכתב, בין במפורש ובין מכללא.
  2. שום התנהגות מצד מי מן הצדדים לא תיחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.
  3. כל שינוי או תוספת בהסכם זה יכול שייעשה ויהיה לו תוקף רק אם ייערך בכתב חתום על ידי שני הצדדים.
  4. היה וייקבע על ידי רשות שיפוטית ו/או אחרת כי הוראה מהוראות הסכם זה חורגת מגבולות החוק ו/או אינה חוקית, יבצעו הצדדים התאמה של הוראות ההסכם באופן בו תתוקן ההוראה בנוסח ההולם את החוק בצורה המרבית. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו ייקבע כי הוראה מהוראות ההסכם הינה בטלה, תבוצע הפרדה של הוראות הסכם זה לחלקים, ורק החלק אליו נוגעת העילה האמורה יבוטל, כאשר יתר סעיפי ההסכם יוותרו ללא שינוי.
  5. המשתמש  אינו רשאית למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר(ים) זכויותיו ו/או חובותיו על לפי הסכם זה ו/או חלקן שלא בהסכמת החברה מראש ובכתב ולא יהיה כל תוקף להסבה, העברה, המחאה שנעשו שלא על פי סעיף זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. החברה רשאית להסב, להמחות או להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה ו/או חלקן לאחר(ים) ללא הסכמת המשתמש.
  6. על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב, יחולו דיני מדינת ישראל.
  7. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכדומה.